6. Wie kan mij ondersteunen in mijn situatie als mantelzorger?

[ Terug naar de Wegwijzer ]
"Als u goed voor uzelf zorgt, kunt u ook goed voor een ander zorgen".
Maar hoe zorgt u goed voor uzelf als u tegelijkertijd een chronisch zieke of gehandicapte naaste verzorgt? Dus als u mantelzorger bent. Wie kan u zo nodig daarbij helpen en waar is die hulp te vinden? Als u gehoor vindt bij behulpzame familieleden, buren en/of vrienden, dan is dat een hele opluchting. Maar dat lukt niet altijd of niet voldoende en wat moet u dan?

6.1 Ondersteuners / hulpverleners
6.2 Belangenbehartigers
6.3 Mantelzorgpas
6.4 Werk en mantelzorg
6.5 Contact met mensen in een gelijksoortige situatie
6.6 Mantelzorg na opname in een instelling.
6.7 Wat  is er voor mantelzorgers wanneer de mantelzorgsituatie eindigt?


6.1. Ondersteuners / Hulpverleners

[ Naar boven ]
Stipepunt
Het Stipepunt is het steunpunt voor mantelzorgers in onze gemeente. U kunt hier vertrouwlijk uw situatie bespreken. De Stipepunt medewerker kan u naar de juiste persoon of instantie verwijzen, als hij/zij niet zelf direkt het antwoord weet op uw vragen. Het Stipepunt organiseert een aantal keren per jaar een Mantelzorgcafé, waarin een bepaald thema wordt behandeld en waar u met mede-mantelzorgers van gedachte kan wisselen.Bij het Stipepunt kunt u zich inschrijven als mantelzorger. U wordt dan uitgenodigd voor de Mantelzorgcafé's en de activiteiten op de Dag van de Mantelzorg (rond 10 november).

Gebiedsteam
Bij het Gebiedsteam kunt u een gesprek aanvragen voor degene waarvoor u zorgt, maar ook alleen voor uzelf. U kunt dan bespreken welke informatie, hulp/ondersteuning u nodig heeft. Het Gebiedsteam maakt dan samen met u daarvoor een plan.

Onafhankelijke Cliëntondersteuner
De Onafhankelijke Cliëntondersteuner (OCO) kan u, en degene die u verzorgt, bijstaan bij de voorbereiding voor een gesprek met de gemeente. Zij kan u ook ondersteunen tijdens dat gesprek. De ondersteuning is voor u gratis.
Handen uitstrekken_85169161.jpg


Mantelzorgmakelaar
Een mantelzorgmakelaar kan u helpen om op alle terreinen de weg te vinden in wetten en regelgeving en om contact te leggen met de juiste instanties. Belastende regeltaken voor zorg en ondersteuning kan de mantelzorgmakelaar tijdelijk van u overnemen. 
Aan de dienstverlening van de mantelzorgmakelaar zijn kosten verbonden. Indien u - en wellicht degene waarvoor u zorgt – deze kosten niet kan dragen, kunt u contact opnemen met het gebiedsteam. Sommige zorgverzekeraars vergoeden die dienstverlening uit een aanvullende verzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar of bij uw Gebiedsteam.

Relevante adressen:
Stipepunt Sneek - klik voor details
Regelt bemiddeling van vrijwillige inzet. Biedt mantelzorgers informatie en advies en een luisterend oor. Geopend op maandag van 13.00 - 16.00 uur en buiten openingstijden bereikbaar via (voice)mail.
Gonggrijpstraat 50
8607 BG Sneek
☎ 06 - 11 30 15 55
Stipepunt Bolsward - klik voor details
Biedt mantelzorgers informatie en advies en een luisterend oor. Geopend op maandag van 14.15-17.00 uur en donderdag van 10.30-13.30 uur.
Jongemastraat 2, (De Tiid)
8701 JD Bolsward
☎ 06 - 46157152
Stipepunt Koudum - klik voor details
Biedt mantelzorgers informatie en advies en een luisterend oor. Geopend op woensdag van 9.00-11.30 uur.
De Klink, Ds. L. Tinholtstraat 1
8723 CW Koudum
☎ 06 - 15 01 68 44
Gebiedsteams Súdwest-Fryslân - klik voor details
Voor al uw vragen op het gebied van zorg, werk en inkomen. Heeft u al een keer contact gehad met het gebiedsteam, neem dan contact op met uw contactpersoon. Andere relevante links van gemeente Súdwest-Fryslân: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/woonvoorzieningen/ https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/hulpmiddelen-en-ondersteuning-wmo/ https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/gehandicaptenparkeerkaart/
☎ 0515 14 05 15
Onafhankelijke Cliëntondersteuner WMO, MEE Noord - klik voor details
De onafhankelijke cliëntondersteuner kan u helpen: - als u (nog) geen gebruik wilt maken van het gebiedsteam maar uw vragen wilt bespreken met een onafhankelijk adviseur; - als u wilt dat er een onafhankelijk persoon bij gesprekken met het gebiedsteam aanwezig is; - als u met een onafhankelijke adviseur wilt overleggen omdat de uitkomst van het (keukentafel) gesprek met het gebiedsteam anders is dan u had verwacht.
☎ 058-2029006
Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars - klik voor details
Een mantelzorgmakelaar helpt bij alle problemen waar een mantelzorger tegenaan loopt. Neemt eventueel tijdelijk regeltaken over, zodat daarna de mantelzorger weer zelfstandig verder kan.
🌍 bmzm.nl
MantelzorgNL - klik voor details
MantelzorgNL is de landelijke belangenorganisatie voor mantelzorgers, waar ook vragen van financiële aard gesteld kunnen worden.
☎ 030-7606055 (mantelzorglijn)
Stipepunt Makkum - klik voor details
Geopend op donderdag 10.00 - 12.00 uur bezoek op afspraak.
Plein 11 (deelwinkel, ingang Achterdijkje)
8754 ER Makkum
☎ 06-25755991


6.2 Belangenbehartigers 

[ Naar boven ]
WMO Adviesraad 
De WMO Adviesraad is een onafhankelijke adviesraad die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het college van B&W over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De raad doet dit namens alle inwoners, waarbij speciale aandacht uitgaat naar (potentieel) kwetsbare burgers. Het bestaansrecht van de adviesraad is verankerd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die elke gemeente verplicht een adviesraad in te stellen en te faciliteren. De afgelopen jaren heeft de WMO Adviesraad een constructieve relatie opgebouwd met het college van B&W, de beleidsambtenaren en de gemeenteraad. De adviezen worden door het college vaak overgenomen en de adviesraad wordt nauw betrokken bij de toetsing van bestaand beleid en de ontwikkeling van nieuw beleid.
Werkwijze
De adviesraad adviseert het college van B&W op vele terreinen. Om de kennis van de verschillende onderwerpen te borgen werkt de adviesraad met werkgroepen. Deze werkgroepen bereiden de adviezen voor, die vervolgens in het algemeen bestuur worden besproken en vastgesteld. De werkgroep draagt verantwoordelijkheid voor intensief en structureel contact met de achterban, direct of via intermediërende organisaties.

MantelzorgNL
MantelzorgNL is de landelijke belangenorganisatie voor mantelzorgers. MantelzorgNL heeft een telefonische Hulplijn, waar u tijdens kantooruren vragen kunt stellen. 

Relevante adressen:
WMO Adviesraad Súdwest-Fryslân - klik voor details
De WMO Adviesraad Súdwest-Fryslân adviseert de gemeente t.a.v. inhoud en uitvoering van het beleid in het Sociaal Domein.
MantelzorgNL - klik voor details
MantelzorgNL is de landelijke belangenorganisatie voor mantelzorgers, waar ook vragen van financiële aard gesteld kunnen worden.
☎ 030-7606055 (mantelzorglijn)

6.3 Mantelzorgpas

Naar boven ]
Als u bent ingeschreven als mantelzorger bij het Stipepunt, ontvangt u de Mantelzorgpas. Deze wordt u aangeboden door de Stipepunten van het Sociaal Collectief in samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân. Met de pas kunt u gratis of met korting kennismaken met verschillende dienstverlenende organisaties of deelnemen aan activiteiten. Meer informatie vindt u u op deze website onder de pagina mantelzorgpas.

6.4 Werk en mantelzorg

[ Naar boven ]
Veel mensen met een baan verzorgen daarnaast thuis ook nog een chronisch zieke of gehandicapte naaste. Vaak is het combineren van werk en mantelzorg lastig te organiseren. U moet veel organiseren en uw activiteiten van te voren goed plannen. U wilt niet dat uw werk er onder lijdt en tegelijk wilt u voldoende tijd en energie hebben om thuis goede zorg te verlenen. U kunt gebruik maken van wettelijke verlofregelingen en in veel CAO's zijn regelingen opgenomen m.b.t. mantelzorg. Ook hebben sommige bedrijven een beleid vastgesteld t.a.v. de combinatie werk en mantelzorg.
Het is voor uzelf en voor het werk belangrijk dat u de thuissituatie bespreekt met uw leidinggevende, met de afdeling Personeelszaken en met collega's. Dan kunt u samen tot afspraken komen zodat werk en de zorg thuis beter op elkaar afgestemd worden.

Gebiedsteam
Bij het Gebiedsteam kunt u een gesprek aanvragen voor degene waarvoor u zorgt, maar ook alleen voor uzelf. U kunt dan bespreken welke informatie, hulp/ondersteuning u als (mantel)zorgverlener voor uzelf zou willen. Het Gebiedsteam maakt dan samen met u daarvoor een plan.

Mantelzorgmakelaar
De mantelzorgmakelaar  helpt u met het zo goed mogelijk combineren van werk, mantelzorg en vrije tijd. Hij houdt daarbij rekening met de belangen van alle betrokken partijen.
Aan de dienstverlening van de mantelzorgmakelaar zijn kosten verbonden. Indien u - en wellicht degene waarvoor u zorgt – deze kosten niet kan dragen, kunt u contact opnemen met het gebiedsteam. 

MantelzorgNL
MantelzorgNL is de landelijke belangenorganisatie voor mantelzorgers. MantelzorgNL heeft een telefonische Hulplijn, waar u tijdens kantooruren vragen kunt stellen.

Stichting Werk en Mantelzorg.
Op de website van deze stichting is veel informatie te vinden over de combinatie werk en mantelzorg. Zowel voor werknemers als voor werkgevers.

Mpower
Mpower is Mantelzorgpower is een internet forum voor mensen die naast hun werk thuis ook nog zorg verlenen als mantelzorger: de werkende mantelzorgers.

Relevante adressen: 

Gebiedsteams Súdwest-Fryslân - klik voor details
Voor al uw vragen op het gebied van zorg, werk en inkomen. Heeft u al een keer contact gehad met het gebiedsteam, neem dan contact op met uw contactpersoon. Andere relevante links van gemeente Súdwest-Fryslân: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/woonvoorzieningen/ https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/hulpmiddelen-en-ondersteuning-wmo/ https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/gehandicaptenparkeerkaart/
☎ 0515 14 05 15
Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars - klik voor details
Een mantelzorgmakelaar helpt bij alle problemen waar een mantelzorger tegenaan loopt. Neemt eventueel tijdelijk regeltaken over, zodat daarna de mantelzorger weer zelfstandig verder kan.
🌍 bmzm.nl
MantelzorgNL - klik voor details
MantelzorgNL is de landelijke belangenorganisatie voor mantelzorgers, waar ook vragen van financiële aard gesteld kunnen worden.
☎ 030-7606055 (mantelzorglijn)
Stichting Werk en Mantelzorg - klik voor details
Stichting Werk en Mantelzorg biedt informatie en concrete oplossingen in de combinatie werk en mantelzorg.
☎ 0343-477890
Mantelzorgpower - klik voor details
M-power staat voor mantelzorg-power en jezelf sterker maken. Dit platform ondersteunt werkende mantelzorgers daarbij met informatie en inspiratie, herkenning en erkenning, maar ook tips, tests en oefeningen om zelf mee aan de slag te gaan.

6.5 Contact met mensen in een gelijksoortige situatie

[ Naar boven ]
Het kan opluchten als u eens in een ontspannen situatie kan praten met mensen die in eenzelfde situatie zitten als u. Dat kan bijvoorbeeld tijdens de Mantelzorgcafé's die georganiseerd worden door de Stipepunten. Verder zijn er in Friesland diverse contactmogelijkheden met mensen in een gelijksoortige situatie, als waarin u verkeert.
Afhankelijk van het ziektebeeld van degene waaraan u mantelzorg verleent, zijn er zogenaamde zelfhulpgroepen te vinden via de website van de Zelfhulp Friesland. U kunt denken aan ziektebeelden, zoals vormen van dementie (Alzheimer), Ziekte van Parkinson, MS, psychische kwetsbaarheid, enzovoorts.

Relavante adressen:
Stipepunt Sneek - klik voor details
Regelt bemiddeling van vrijwillige inzet. Biedt mantelzorgers informatie en advies en een luisterend oor. Geopend op maandag van 13.00 - 16.00 uur en buiten openingstijden bereikbaar via (voice)mail.
Gonggrijpstraat 50
8607 BG Sneek
☎ 06 - 11 30 15 55
Stipepunt Bolsward - klik voor details
Biedt mantelzorgers informatie en advies en een luisterend oor. Geopend op maandag van 14.15-17.00 uur en donderdag van 10.30-13.30 uur.
Jongemastraat 2, (De Tiid)
8701 JD Bolsward
☎ 06 - 46157152
Stipepunt Koudum - klik voor details
Biedt mantelzorgers informatie en advies en een luisterend oor. Geopend op woensdag van 9.00-11.30 uur.
De Klink, Ds. L. Tinholtstraat 1
8723 CW Koudum
☎ 06 - 15 01 68 44
Steunpunt Zelfhulp - klik voor details
Biedt overzicht van de verschillende zelfhulpgroepen, lotgenotencontacten die er in Friesland zijn.
Tesselschadestraat 8
8913 HB Leeuwarden
☎ 058 2849020
Stipepunt Makkum - klik voor details
Geopend op donderdag 10.00 - 12.00 uur bezoek op afspraak.
Plein 11 (deelwinkel, ingang Achterdijkje)
8754 ER Makkum
☎ 06-25755991


6.6 Mantelzorg na opname in een instelling 

[ Naar boven ]
Als de gezondheid van degene aan wie u thuis al lange tijd zorgverleent zo slecht wordt dat zorg thuis niet meer mogelijk en verantwoord is, dan is opname onvermijdelijk. Dat is een heel grote verandering. Uw (mantel)zorg thuis valt helemaal weg. Het lijkt erop dat u de zorg helemaal uit handen moet geven. Als u uw bijdrage in de zorg wilt blijven geven, is dat mogelijk. Bij opname van uw naaste moet namelijk een Zorgplan gemaakt worden. Op de totstandkoming van dat Zorgplan kan u invloed hebben. Uw rol als mantelzorger kan zelfs in het Zorgplan opgenomen worden. Verloopt de zorg in de instelling naar uw mening niet goed en bent u er ontevreden over bijvoorbeeld dat u als mantelzorger niet serieus genomen wordt, neem dan contact op met de leidinggevende, de vertrouwenspersoon of de Cliëntenraad van de instelling. Bent u ontevreden over de kwaliteit van de betreffende instelling, neem dan hierover contact op met het Zorgkantoor.


6.7 Wat is er voor mantelzorgers wanneer de mantelzorgsituatie eindigt?

[ Naar boven ]
Het verlenen van mantelzorg kan op een gegeven moment niet meer nodig zijn.
Dat kan diverse oorzaken hebben, maar vaak is de reden dat degene aan wie u mantelzorg verleent, is komen te overlijden. Dit is heel verdrietig. Als u langdurig en intensief mantelzorg hebt verleend is dit ook een grote verandering voor uw leven. Vaak heeft u uw leven in de loop van de tijd ingericht op het verlenen van mantelzorg voor uw naaste en dat valt op zo'n moment in een keer helemaal weg. Steun van uw familie, vrienden enz. is dan van groot belang. 

Relevante adressen:
Humanitas - klik voor details


Heeft de wegwijzer u nog niet voldoende de weg gewezen, dan kunt u een mail sturen naar info@sociaalcollectiefswf.nl. U wordt dan in contact gebracht met een medewerker van het Stipepunt. Zij denkt dan met u mee en zoekt samen met u naar een antwoord op uw vraag. 
[ Terug naar de Wegwijzer ]


Nieuws

Week van de jonge mantelzorger 2024

woensdag 5 juni 2024
Jonge...
Lees meer...

Stipepunt Sneek is verhuisd

woensdag 3 april 2024
Stipepunt Sneek is...
Lees meer...

Paasworkshop vol

maandag 11 maart 2024
Lees meer...