3. Wie kan de zorg tijdelijk of langdurig overnemen?

[ Terug naar de Wegwijzer ]
Mantelzorgers die veel zorgtaken uitvoeren hebben soms behoefte aan even vrij af. Even afspreken met  familie- of vrienden. Of de mogelijkheid hebben om weer aan te sluiten bij het koor, voetbal of andere activiteiten waar u voorheen soms wekelijks naar toe ging. Even meer tijd voor u zelf hebben, maar wie kan de zorg dan overnemen? En wat zijn de mogelijkheden wanneer de zorg tijdelijk of structureel te veel wordt? Dit hoofdstuk bespreekt de mogelijkheden voor het over laten nemen van zorg, tijdelijk of langdurig. Daarnaast wordt informatie gegeven over het overnemen van de zorg tijdens de laatste levensfase van de zorgvrager wanneer hij ongeneeslijk ziek is.  

foto-06.jpg
3.1 Wie kan de zorg tijdelijk overnemen?
3.2 Wie kan de zorg langdurig overnemen?
3.3 Welke zorg is er beschikbaar tijdens de laatste levensfase?

3.1   Wie kan de zorg tijdelijk overnemen?

[ Naar boven ]
Respijtzorg - vrijwillig of professioneel 
Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. We noemen het ook wel vervangende zorg. Durf te vragen in uw eigen omgeving. Vaak zijn er mensen die het niet vervelend vinden om op te passen of de zorg even over te nemen zodat u even weg kan. Zo kunt u misschien iemand vanuit de kerk vragen of informeren bij het Stipepunt voor een vrijwilliger. Er zijn ook organisaties die u op vrijwillige basis hierin kunnen helpen. Bijvoorbeeld vrijwilligers van Stand-by of Handen-in-Huis. Als u professionele oppas of vervangende zorg wilt, dan kunt u een beroep doen op Saar aan huis, Seniorservice of Home Instead. 
Zie voor adressen onderaan deze paragraaf.
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/infographic-respijtzorg-movisie-2017-professionals%20%5BMOV-12197189-1.0%5D.pdf

Dagopvang/ dagverzorging/ dagbesteding buitenshuis overdag
Er bestaan ook voorzieningen als dagopvang, dagverzorging of dagbesteding buitenshuis. Deze zijn bedoeld voor mensen die zelfstandig wonen, die vereenzamen of een lichamelijke- of psychische beperking hebben. Doordat de zorgvrager één of meerdere momenten overdag in de week buitenshuis wordt opgevangen, wordt de mantelzorger ontlast van zijn taak. De dagopvang kan plaats vinden in een verzorgingshuis of zorgboerderij. Het gebiedsteam kan samen met de zorgvrager en de mantelzorger kijken wat er mogelijk is en voor hoe lang de vervangende zorg kan worden ingezet. Dit hangt bijvoorbeeld af  van de belasting van u als mantelzorger maar ook van wat u als mantelzorger nog kan dragen. Het kan zijn dat u tegen grenzen aanloopt. Wilt u meer informatie over deze vorm van opvang etc., dan kunt ook op internet zoeken door bij de zoekmachine de termen dagopvang, dagverzorging, dagbesteding  of zorgboerderijen Súdwest-Fryslân te gebruiken.  

Kortdurend verblijf / respijtverblijf / logeerverblijf (24 uurs opvang)
Kortdurend verblijf is er in meerdere varianten, bedoeld voor verschillende (mantelzorg)situaties.
Mantelzorg kan zwaar zijn en steeds zwaarder worden. Dit kan betekenen dat het voor u als mantelzorger moeilijk wordt om het vol te houden. In een dergelijke situatie kan in een gesprek met het gebiedsteam blijken dat u ontlast moet worden. Als blijkt dat de zorgvrager niet thuis kan blijven zonder de mantelzorg  kan kortdurend verblijf in een verzorgingshuis of logeerhuis verlichting bieden.  
Als sprake is van medische noodzaak, kan de huisarts actie ondernemen. Dan kan het gaan om revalidatiezorg of een crisisopname.
U kunt ook op internet zoeken wat er allemaal mogelijk is door bij de zoekmachine de termen kortdurende opvang, logeeropvang, zorgboerderijen, verzorgingshuis in Súdwest-Fryslân te gebruiken.

Relevante adressen   

Contact Stipepunten
Stipepunt Sneek - klik voor details
Regelt bemiddeling van vrijwillige inzet. Biedt mantelzorgers informatie en advies en een luisterend oor. Geopend op maandag van 13.00 - 16.00 uur en buiten openingstijden bereikbaar via (voice)mail.
Gonggrijpstraat 50
8607 BG Sneek
☎ 06 - 11 30 15 55
Stipepunt Bolsward - klik voor details
Biedt mantelzorgers informatie en advies en een luisterend oor. Geopend op maandag van 14.15-17.00 uur en donderdag van 10.30-13.30 uur.
Jongemastraat 2, (De Tiid)
8701 JD Bolsward
☎ 06 - 46157152
Stipepunt Koudum - klik voor details
Biedt mantelzorgers informatie en advies en een luisterend oor. Geopend op woensdag van 9.00-11.30 uur.
De Klink, Ds. L. Tinholtstraat 1
8723 CW Koudum
☎ 06 - 15 01 68 44
Zonnebloem - klik voor details
De Zonnebloem zet zich in voor mensen met een beperking. Onder ander door bezoekwerk voor de zorgvrager. Kijk op de website van de Zonnebloem voor een afdeling bij u in de buurt en de diensten van de Zonnebloem.
☎ 076-5646464
Stand-By Zuidwest Friesland - klik voor details
Stand-by is voor kinderen, volwassenen of ouderen die in de thuissituatie worden verzorgd en vaak niet alleen thuis kunnen zijn. Een vrijwilliger van Stand-by vervangt de mantelzorger op afgesproken tijden: zo nu en dan of regelmatig, maximaal twee dagdelen per week.
☎ 06 - 15 13 86 36
Handen in huis - klik voor details
Handen in huis is een landelijk werkende organisatie die zich richt op de 24-uurs vervanging van de vaste mantelzorger gedurende diens afwezigheid.
Gebiedsteams Súdwest-Fryslân - klik voor details
Voor al uw vragen op het gebied van zorg, werk en inkomen. Heeft u al een keer contact gehad met het gebiedsteam, neem dan contact op met uw contactpersoon. Andere relevante links van gemeente Súdwest-Fryslân: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/woonvoorzieningen/ https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/hulpmiddelen-en-ondersteuning-wmo/ https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/gehandicaptenparkeerkaart/
☎ 0515 14 05 15
Saar aan huis - Willeke Phillips of Monique Venema - klik voor details
Saar aan Huis biedt aanvullende mantelzorg. De Saars helpen cliënten door de juiste ondersteuning thuis en ontlasten hun mantelzorgers. Bijvoorbeeld door lichte huishoudelijke ondersteuning, persoonlijke zorg, begeleiding, doktersbezoek, boodschappen, gezelschap enz.. Kijk voor eventuele korting bij de mantelzorgpas.
☎ 0513-842218 of 06-11881334
Seniorservice - Sigrid Meijer - klik voor details
Seniorservice bied mantelzorgondersteuning en thuishulp en is altijd in de buurt.
☎ 06-47545330
Home Instead - klik voor details
Zorg ondersteuning thuis flexibel op maat. Nacht- en Dagzorg ouderen. Thuiszorg op maat. Hulp oudere met dementie.
☎ 0515-221100
Stipepunt Makkum - klik voor details
Geopend op donderdag 10.00 - 12.00 uur bezoek op afspraak.
Plein 11 (deelwinkel, ingang Achterdijkje)
8754 ER Makkum
☎ 06-257559913.2   Wie kan de zorg langdurig overnemen?

[ Naar boven ]
Mensen willen zolang mogelijk thuis in hun eigen omgeving blijven wonen. Maar wanneer de zorg chronisch te veel wordt voor de mantelzorger, kan er worden gekeken of een permanente opname in een zorgcentrum ook mogelijk is. De zorgvrager woont dan niet meer thuis, waardoor de rol van u als mantelzorger verandert. Om hiervoor in aanmerking te komen heeft u een WLZ-indicatie nodig van het CIZ. WLZ is Wet Langdurige Zorg.  
Het gebiedsteam, de huisarts of de onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO) kan u ondersteuning geven in het doen van de aanvraag. De onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO WLZ) kan u ook tijdens het verblijf ondersteuning bieden, o.a. bij de opstelling van het zorgplan.
Voor deze zorg is meestal een eigen bijdrage verschuldigd. Dit wordt geregeld via het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. 

Relevante adressen 
CIZ - klik voor details
Het Centrum Indicatiestelling Zorg beoordeelt onafhankelijk of burgers recht hebben op zorg via de Wet langdurige zorg.
Europalaan 100
3526 KS Utrecht
☎ 088-789 10 00
🌍 ciz.nl
Gebiedsteams Súdwest-Fryslân - klik voor details
Voor al uw vragen op het gebied van zorg, werk en inkomen. Heeft u al een keer contact gehad met het gebiedsteam, neem dan contact op met uw contactpersoon. Andere relevante links van gemeente Súdwest-Fryslân: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/woonvoorzieningen/ https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/hulpmiddelen-en-ondersteuning-wmo/ https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/gehandicaptenparkeerkaart/
☎ 0515 14 05 15
CAK - klik voor details
Het CAK stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast en int de eigen bijdrage voor de Wlz en de Wmo. Op de website van het CAK staat een rekenhulp. Met deze rekenhulp krijgt u voor uzelf of voor een naaste een indicatie van de hoogte van de eigen bijdrage.
Prinses Beatrixlaan 7
2595 AK Den Haag
☎ 0800-1925 (Wmo) 0800-0087 (Wlz)
Zorgkantoor Friesland - klik voor details
Het zorgkantoor regelt de zorg voor mensen die in een instelling wonen en 24 uur per dag zorg nodig hebben (Wet langdurige zorg). Het zorgkantoor helpt u bij het zoeken naar een zorgaanbieder.
Sophialaan 50
8911 AC Leeuwarden
☎ (058) 291 38 27 of Wlz-helpdesk:3.3  Welke zorg is er beschikbaar tijdens de laatste levensfase?

[ Naar boven ]
Palliatieve zorg of terminale opvang is bedoeld voor mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is en die in de laatste fase van hun leven zijn. Deze zorg kan zowel thuis als in een hospice maar ook in een verpleeghuis gegeven worden. Uw huisarts kan u hier meer informatie over geven of doorverwijzen naar vrijwilligersorganisaties die hier in gespecialiseerd zijn. 
Voor meer informatie kunt op internet zoeken met termen als: hospice, of  thuiszorgorganisaties.

Relevante adressen
Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidwest Friesland - klik voor details
De VPTZ-ZWF biedt met haar vrijwilligers hulp en ondersteuning aan mensen die in de laatste fase van hun leven zijn gekomen en aan hun naasten. Dit kan thuis, maar ook in ons hospice "De Kime". Persoonlijke aandacht en betrokkenheid met respect voor eigen keuzes en levenswijze zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.
Westhemstraat 46
8608 BG Sneek
☎ 0515 430604
Hospice 'De Kimme' - klik voor details
Hospice 'De Kimme' biedt met haar vrijwilligers hulp en ondersteuning aan mensen die in de laatste fase van hun leven zijn gekomen en aan hun naasten. Uitgangspunt voor de zorgverlening in de hospice is de gedachte dat als genezing niet meer mogelijk is, er gestreefd moet worden naar een draaglijk en waardig levenseinde.
Westhemstraat 46
8608 BG Sneek
☎ 0516 430604

Heeft de wegwijzer u nog niet voldoende de weg gewezen, dan kunt u een mail sturen naar  mailto:info@sociaalcollectieswf.nl. U wordt dan in contact gebracht met een medewerker van het Stipepunt. Zij denkt dan met u mee en zoekt samen met u naar een antwoord op uw vraag.   

[ Terug naar de Wegwijzer ]

Nieuws

Sluit ook aan bij het Uur voor de natuur met Leger des Heils in Sneek

donderdag 13 april 2023
Leger des...
Lees meer...

Vrijdag 28 april SOCIAL FRIDAY voor jongeren tussen de 15-30 jaar die wonen in Súdwest-Fryslán.

donderdag 13 april 2023
...
Lees meer...

Dinsdag 18 april Alzheimer Café Sneek.

woensdag 12 april 2023
...
Lees meer...